Co po węglu?

DSC_1059

Co po węglu?

Pograbie leży w najbliższym otoczeniu największej elektrowni i zarazem emitera zanieczyszczeń w Europie. Nie jesteśmy hipokrytami i nie udajemy, że w naszym gniazdku zasilającym laptop płynie prąd z odnawialnych źródeł energii, ale wiemy, że szkód, które czyni górnictwo, zwłaszcza oparte na węglu brunatnym, jest niepomiernie więcej niż korzyści. Susza, stepowienie pól, wysychanie rzek i wód gruntowych oraz jezior, zanieczyszczenie powietrza i choroby z nim związane, degradacja krajobrazu – człowiek musi zacząć się bronić przed skutkami własnej działalności. Planeta jest w stanie, i pokazała to pandemia, się odrodzić ale jeśli ograniczymy swój zgubny dla niej i nas samych wpływ

Pograbie is located in the immediate vicinity of the largest power station and also a pollution emitter in Europe. We are not hypocrites and we do not pretend that our laptop’s power outlet is flowing from renewable energy sources, but we know that the damage that mining especially lignite-based mining is doing is immeasurably more than a benefit. Drought, stepping fields, drying up rivers, lakes and groundwater, air pollution and diseases associated with it, landscape degradation – man must defend himself against the effects of his own activities. The planet is able, and it showed this pandemic, to revive, but if we limit our disastrous impact on her and ourselves

DSC_1058